De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en Balavikas

Image

In 2015 engageerden de staats- en regeringsleiders van de 193 staten van de Verenigde Naties zich tot een nieuw duurzaamheidsagenda. Tegen 2030 beloven ze een meer rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. Het werden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (in het Engels: Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s) en 169 concrete subdoelstellingen.
De vzw Balavikas werkt aan minstens acht van deze doelstellingen om haar missie te realiseren:
‘Mensen met een beperking helpen om zichzelf te leren helpen.’

Mensen met een beperking behoren tot de meest benadeelde groepen van de wereldbevolking. Een op de vijf mensen onder de armoedegrens heeft een beperking. Handicaps zijn tegelijkertijd de oorzaak en het gevolg van armoede en versterken elkaar.

De extreme armoede is hard gedaald van 36 procent van de wereldbevolking in 1990 tot nog maar zo’n 10 procent nu. India, dat meer armen herbergt dan enig ander land heeft nog een weg af te leggen. De afgelopen jaren zijn reeds miljoenen inwoners uit de klasse van extreme armoede ontsnapt, wat niet betekent dat ze nu welvarend zijn. Ze leven nu van enkele dollars per dag, in plaats van 1 dollar.

Een goede voeding verzekert het kind van een goede start in het leven. Daarom zorgt Balavikas dat elk kind toegang heeft tot voldoende kwalitatieve (gevarieerde, voedzame, veilige) en kwantitatieve (beschikbare, duurzame) voeding.

Balavikas sluit zich aan bij wat Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties zegt.
‘ Kwetsbare mensen zoals jonge kinderen, ouderen, mensen met een handicap, zieken en zij die kampen met langdurige medische problemen, moeten toegang krijgen tot gepast en voldoende voedsel.’ De twee hoofdoorzaken van ondervoeding zijn onaangepaste voedselrantsoenen en ziekte. De interactie van deze twee kan leiden tot een vicieuze cirkel. Een kind dat geen adequate voeding krijgt, is minder resistent tegen ziektes en leidt tot onvoldoende groei.

De combinatie van ondervoeding, slechte werk- en woonomstandigheden, moeilijke toegang tot medische hulp en verkeerd of niet behandelde ziektes maken de kans op een beperking groter.

Mensen in armoede zijn kwetsbaar omdat ze een doktersbezoek en medicijnen niet kunnen betalen of omdat de gezondheidscentra te veraf zijn. Balavikas zorgt dat een multidisciplinair team van artsen en therapeuten de kinderen opvolgt. Voor de ouders zijn er groepsgesprekken over algemene gezondheid, evenwichtige voeding en veelvoorkomende ziektes. Elk gezin krijgt maandelijks een bedrag om hygiënische producten te kopen

 

Balavikas kiest om kinderen met een beperking de kans te geven op een aangepaste opleiding en de schoolkosten en de dagelijkse verplaatsing te betalen.
Want onderwijs verhoogt de kansen om uit de vicieuze armoedecirkel te ontsnappen en autonomie te ontwikkelen.

Onderwijs is een basisrecht en een beslissende factor voor duurzame ontwikkeling.
Officieel heeft sinds 2010 elk kind in India tussen 6 en 14 jaar het recht op onderwijs. Maar in de praktijk moet er zeker meer gebeuren om alle kinderen, ook kinderen met een beperking, en meisjes te bereiken. Recent bleven door de Covid-19 crisis de scholen maanden dicht. Hierdoor is er een grote leer- en ontwikkelingsachterstand ontstaan.

Vrouwen die ongeletterd zijn, kennen hun rechten niet. Balavikas werkt aan de bevordering van de zelfredzaamheid van vrouwen, meestal weduwen, met onvoldoende financiële middelen om goed voor hun kinderen te kunnen zorgen.

Wetten en het kastensysteem staan het ‘empowerment’ - de zeggenschap over hun eigen leven - in de weg. Door het sterker maken van elk individu en de gemeenschap wil Balavikas voorwaarden scheppen die het voor de arme dalits met een beperking en hun gezin mogelijk maken om zichzelf te leren helpen.

 

 

Ouders die niet kunnen rekenen op een waardig inkomen worden geholpen. Balavikas ondersteunt hun keuze om bijvoorbeeld een naaiatelier, een kleine onderneming of een tuin-of landbouwactiviteit op te starten.

Een vrouw die 16 tot 18 uur per dag als dagloner werkt om haar kinderen te voeden, verlos je niet van de armoede. Het enige dat helpt is de keten van afhankelijkheid en uitbuiting te doorbreken. Geef de armen een stem en macht, zodat ze een eerlijk loon kunnen verdienen en hun belangen kunnen behartigen voor zichzelf en hun gezin.

Voor iedereen de sociale en economische inclusie mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, herkomst, godsdienst, economische of andere status. Balavikas wil discriminerende wetten, slecht beleid en praktijken aanklagen.

De bestaande rechten worden niet gerespecteerd en kinderen met een beperking krijgen geen uitkering of andere voordelen. Balavikas heeft in samenwerking met de ngo LAMP een kindercentrum opgericht waar kinderen terecht kunnen met hun klachten. Het zal training geven aan schooldirecties en leerkrachten om inclusief onderwijs te bevorderen.

Bevorder inclusieve samenlevingen, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.
Balavikas wil een einde maken aan misbruik en geweld op kinderen. Door corruptie te bestrijden en door het bevorderen van niet-discriminerende wetten en goed bestuur.

Het Kindercentrum zal openstaan voor alle kwetsbare kinderen en juridische ondersteuning verlenen omdat kindermishandeling en seksueel misbruik nog dagelijks voorkomen. Het zal klachten van benadeelde kinderen rapporteren, de toegang tot justitie verbeteren en een permanent en duurzaam model voor belangenbehartiging invoeren.

Wie zijn wij

Balavikas betekent:
‘Integrale ontwikkeling van kinderen'

Contact

vzw Balavikas
Bolk 11A bus 3
2350 Vosselaar
Erkenningnr.: 0810-770-144
Email : balavikasvzw@gmail.com

Lees onze nieuwsbrieven

nb32 Op regelmatige basis verzenden we een Nieuwsbrief. Wens je onze Nieuwsbrief te ontvangen, laat dan hier je e-mail adres achter.
Hierdoor blijf je constant op de hoogte van onze activiteiten. Je kan alvast de vorige uitgaven bekijken op onze pagina 'Nieuws'

Nieuwsbrief

Weet dat jouw steun en aanwezigheid op onze activiteiten ons heel veel plezier doen.
Samen met jou maken we alles beter..
Ga naar onze contact pagina en vraag naar onze nieuwsbrief.

logo balavikas60